Friday, 10 May 2013

Frogs in love - Verliefde kikkers


English: Ascension Day, beautiful weather, so time for a walk. A walk just south of Raalte. A walk along a "farmers" ditch. And in that ditch .......

Nederlands: Hemelvaartsdag, prachtig weer, dus tijd voor een wandeling. Een wandeling iets ten zuiden van Raalte. Een wandelingen langs een “boeren” sloot. En in die sloot .........Green frog ( Pelophylax) in a ditch near Raalte - Groene kikker (Pelophylax) in een sloot bij Raalte

Oh nice! Frogs! I carefully and quietly sneak upto the ditch. You can hear the frogs croak. But quiet and careful is not necessary. Frogs are busy! Very busy! They are not nearly as timid as normal.

Oh leuk! Kikkers! Voorzichtig en stil sluip ik naar de sloot. Je hoort de kikkers kwaken. Maar stil en voorzichtig zijn is niet nodig. De kikkers zijn druk! Heel druk! Ze zijn lang niet zo schuchter als normaal. 


Croaking frog with inflated vocal sacs - Kwakende kikker met opgeblazen kwaakblazen

They all have gum in their mouth and blow bubbles .....

Ze hebben allemaal kauwgom in hun mond en blazen bellen.....


Croaking frog with inflated vocal sacs - Kwakende kikker met opgeblazen kwaakblazen

LOL, so it seems, but of course that is not wat this is. It's the vocal sacs they blow up like a balloon to make the croak sound And they do croak. You can hear them from afar. Frogs croak to attract a mate. These "croakers" are ready to go.

LOL, zo lijkt het wel, maar dat is het natuurlijk niet. Het zijn de kwaakblazen die ze als een ballonnetje opblazen, om het kwaakgeluid te maken. En kwaken doen ze. Je hoort ze van ver. Kikkers kwaken om een partner te lokken. Deze “kwakers” zijn er helemaal klaar voor.


Croaking frog with inflated vocal sacs - Kwakende kikker met opgeblazen kwaakblazen

As I get closer it becomes silent. Just for a moment, then the concert continues.
"Hey ladies, here I am!"

Terwijl ik dichterbij kom wordt het even stil. Heel even maar, dan gaat het concert weer verder.
"Hey dames, hier ben ik!"


Green frogs ( Pelophylax) in a ditch near Raalte - Groene kikkers (Pelophylax) in een sloot bij Raalte

If you croak hard enough, potential "marriage candidates" will show up sooner or later. 
Let's get acquainted .......

Als je hard genoeg kwaakt, dan komen er vanzelf potentiele “huwelijks kandidaten” voorbij. 
Even kennismaken dan maar ......Green frogs ( Pelophylax) in a ditch near Raalte - Groene kikkers (Pelophylax) in een sloot bij Raalte


Shall we?

Zullen we maar?


Green frogs ( Pelophylax) in a ditch near Raalte - Groene kikkers (Pelophylax) in een sloot bij Raalte


Unfortunately, this partner isn't interested.
It is possible that it is a male. Frog men are not always the smartest when searching for a partner. Sometimes they see a dead frog, a lump of mud, a fish or something else as a suitable partner. And cling themselves to it.

Helaas, deze partner wil niet.
Het is goed mogelijk dat het ook een mannetje is. Kikkermannen zijn niet altijd even handig bij het zoeken naar een partner. Soms zien ze een dode kikker, een klomp modder, een vis of iets anders voor een geschikte partner aan. En klemmen zich vast.The depositing and fertilizing eggs - Het afzetten en bevruchten van eieren


Eventually many frogs find a partner and they go to work to produce the next generation of frogs. Because frogs know an external fertilization they make use of a pair of grip, in which the male is always on top. By a reflex the male clams himself with a spasm of the front legs to the female. Here the female arches her back as a harbinger of the releasing of eggs. The male recognizes this and then releases his sperm. So the eggs are then fertilized outside the body.

Uiteindelijk vinden heel veel kikkers een partner en gaan ze aan de slag met het produceren van een volgende generatie kikkers. Omdat kikkers een uitwendige bevruchting kennen maken ze gebruik van een  paargreep, waarbij het mannetje altijd bovenop zit. Door een reflex verkrampen de voorpoten van het mannetje waardoor hij goed vastgeklemd zit. Hierbij kromt het vrouwtje haar rug wat een voorbode is van de afzet van eieren. Het mannetje herkent dit en loost vervolgens zijn sperma. De eitjes worden dus buiten het lichaam bevrucht.Green frog with spawn - Groene kikker met kikkerdrilIn the ditch you now see frog spawn. Groups of eggs together.

In de sloot zie je nu kikkerdril. Groepen eitjes bij elkaar.Green frogs ( Pelophylax) in a ditch near Raalte - Groene kikkers (Pelophylax) in een sloot bij Raalte


These little love stories are everywhere in the ditch. A new generation gets a start.

Deze kleine liefdesgeschiedenissen zie je overal in de sloot. Een nieuwe generatie krijgt een begin.Green frog ( Pelophylax) in a ditch near Raalte - Groene kikker (Pelophylax) in een sloot bij Raalte


Let's keep nature clean so that it can continue to exist. It's so beautiful!
Thank you! Croak!


Laten we de natuur schoon houden, zodat dit kan blijven bestaan. Het is zo mooi!
Al vast bedankt! Kwaak!
Sunday, 20 January 2013

Fortmond in winter - Fortmond in de winter


English: This weekend I went twice to the Duursche waarden ​​and at Fortmond. In the nature reserve arround the old brickyard two herds graze winter and summer. A herd of Shetland ponies and a herd of Scottish Highlanders. Especially the Scottish Highlanders are impressive.

Nederlands: Dit weekend ben ik twee keer naar de Duursche waarden en bij fortmond. In het natuurgebied rond de oude steenfabriek, grazen winter en zomer twee kuddes. Een kudde Shetland ponys en een kudde Schotse hooglanders. Vooral de Schotse hooglanders zijn indrukwekkend.


Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond

On Saturday afternoon the cows especially busy grazing. Nice, but than you cann't shoot heads with horns. Not really exciting.

Op zaterdag middag waren de koeien vooral druk met grazen. Leuk, maar dan kun je geen koppen met horens fotograferen. Niet echt spannend.

Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij FortmondScottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij FortmondScottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond

It was nice to discover that there was a cow with a calf. So I went there again the next day, but now in the morning.

Het was wel leuk om te ontdekken dat er een koe met een kalf was. Daarom ging ik er de volgende dag opnieuw naar toe, maar nu 's morgens.The river IJssel - Rivier de IJssel

Duursche waarden ​​and the area around the brickyard are a nature reserve. The area is given back to nature. Attempts are made te let nature have its own course as much as possible. The area is in the basin of River IJssel. (located at the river.)


Duursche waarden en het gebied rond de steenfabriek zijn een natuurreservaat. Het gebied is terug gegeven aan de natuur. Men probeert de natuur zo veel mogelijk op zijn beloop te laten. Het gebied ligt stroomgebied van Rivier de IJssel. (Het ligt tegen de rivier.)

The river IJssel - Rivier de IJssel


On Sunday morning, the herd was not as busy grazing. They were much more standing upright. They had just been fed. Because the area is not large enough for the herd, they are fed. They didn't entirely finish the food, there is apparently enough to eat.

Op zondagmorgen was de kudde iets minder druk met grazen. Ze stonden veel meer rechtop. Ze waren net gevoerd. Omdat het gebied voor de kudde niet groot genoeg is worden ze bijgevoerd. Ze maken het voer niet helemaal op, er is kennelijk genoeg te eten.

Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond


Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond


They eat twigs and tall grass and prefer that apparently over the hay that they get fed.

Ze eten twijgen en hoog gras en vinden dat blijkbaar lekkerder dan het hooi dat ze er naast krijgen.


Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij FortmondFloodplains by the river IJssel - Uiterwaarden by rivier de IJsselScottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij FortmondScottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond


I saw two calves. No idea how old they are. Besides milk they eat grass already. They are funny looking fluff balls..

Ik zag twee kalveren. Geen idee hoe oud ze zijn. Naast moedermelk eten ze ook al gras. Het zijn grappig pluizenbollen. 


Scottish Highlanders at Fortmond, old brickyard in the back
Schotse hooglanders bij Fortmond met de oude steenfabriek op de achtergrond
For a long time there was a high fence around the old factory. Not any more. The walking trail is adjusted. The drying rooms seem to me fine hiding places for animals. Today it was very cold. The temperature was a few degrees below zero, but the wind chill was about -15. Getting out of the wind seems pretty good idea. No idea whether the herd or other animals use the factory.

Er heeft heel lang een hoog hek om de oude fabriek gestaan. Nu niet meer. De wandelroute is aangepast. De droogruimtes lijken me fijne schuilplekken voor dieren. Vandaag was het er erg koud. De temperatuur was een aantal graden onder nul, maar de gevoelstemperatuur was ongeveer -15. Uit de wind staan is dan wel lekker. Geen idee of de kudde of andere dieren daar gebruik van maken. 


Old brickyard Fortmond - Oude steenfabriek FortmondInfo board on the old brickyard- Informatiebord over de steenfabriekOld brickyard Fortmond - Oude steenfabriek Fortmond
Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond
Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond

Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij FortmondScottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond

The horns are good to for defending yourself, but also useful if you itch on your back.

De horens zijn goed om je te verdedigen, maar ook wel handig als je jeuk op je rug hebt.


Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij FortmondScottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij FortmondScottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond
Scottish Highlanders at Fortmond - Schotse hooglanders bij Fortmond


This lady kept herself somewhat apart from the herd. She did not look good. Very thin, but maybe she's just old. It looked a bit sad.

Deze dame hield zich wat afzijdig van de kudde. Ze zag er niet goed uit. Erg mager, maar wie weet is ze gewoon oud. Het zag er wel wat triest uit.


The end  -  Einde


Thursday, 30 August 2012

Bugs - Beestjes

English: While photographing this summer I am increasingly become an admirer of insects. Almost everyone loves butterflies, likes them, but otherwise ........
Other insects are beautiful and special too. Just look.

Nederlands: Al fotograferend ben ik deze zomer steeds meer een bewonderaar van insecten geworden. Bijna iedereen houdt van vlinders, vindt ze mooi, maar verder........
Ook andere insecten zijn mooi en bijzonder. Kijk maar eens.


Koolwitje - Small whiteLibelle - dragonfly
 Lieveheersbeestje  - LadybugHeideblauwtje ♂ - Silver-studded Blue ♂Kleine vuurvlinder - Small CopperPopulierenhaantje - Red Leaf BeetleSprinkhaan - GrasshopperCitroenvlinder - Common brimstoneSlak - Snail
Slak - Snail
Groot dikkopje - Large SkipperHoning bij  - Honey beeLibelle - dragonflyKoolwitje - Small WhiteZweefvlieg - Hoover flySlak - SnailKleine vos - Small TortoiseshellHeideblauwtje ♀ - Silver-studded Blue ♀